Kodex mediace MANOFI

 1. První mediační jednání probíhá vždy za přítomnosti obou sporných stran a mediátora.
 2. Děti do mediace zapojujeme po vzájemné dohodě, ale nikdy ne na prvním sezení. Děti bývají zapojeny buď pomocí našich psycholožek, které zjišťují jejich aktuální potřeby formou hry a předávají do mediace písemnou zprávu nebo bývají zapojeny přímo do moderované diskuse rodičů.
 3. Písemné zprávy psycholožek mediačního centra podléhají mlčenlivosti a není možné je používat jako důkaz v soudním řízení bez dohody s druhým rodičem.
 4. Účast právních zástupců na prvním jednání klientům vždy rozmlouváme, ale nemůžeme jim to zakázat. Každopádně musí být jejich účast oznámena alespoň 7 dnů předem, aby si i druhá strana mohla zajistit právní doprovod, případně také jednání odmítnout.
 5. Pokud se právní zástupci účastní prvního jednání, nesedí u jednacího stolu, ale plní jen pozorovací roli. Klienti mohou požádat o krátké přestávky za účelem konzultace se svými právními zástupci zejména před přijetím zásadních rozhodnutí.
 6. Když jsou právní zástupci přizváni do mediace přímo mediátorem/mediátorkou, protože z předchozích jednání vyplynuly právní otázky nebo úkoly, jsou usazeni přímo k jednacímu stolu a zapojují se do mediace aktivně.
 7. Pokud je mediace nařízená soudem, obdrží klienti na konci prvního jednání potvrzení o splnění soudem uložené povinnosti. Se souhlasem klientů je v potvrzení uvedeno, zda mediace ještě pokračuje nebo je ukončena.
 8. Písemným výstupem z jednání je mediační zápis, který zakotvuje pouze body, které byly mezi klienty dohodnuty. Nejedná se o protokol prozrazující, co kdo na mediaci řekl, navrhoval nebo tvrdil. Tyto informace jsou důvěrné.
 9. Pokud klienti dosáhnou shody, vyhotovujeme návrh dohody mimo mediační jednání a posíláme na e-mailové adresy klientů do 7 dnů. Klienti mají také sedmidenní lhůtu k připomínkování nebo doplňování návrhu. Mediační dohodu podepisují klienti vždy po zralé úvaze v okamžiku, kdy jsou s textem dohody spokojeni a stvrzuje ji svým podpisem i mediátor/mediátorka.
 10. Klientům, kteří u nás uzavřou mediační dohodu, vystavíme také související právní dokumenty jako je návrh na schválení dohody nebo návrh na nesporný rozvod.
 11. Pokud je mediace nařízená, pak v souladu se stanoviskem ministerstva spravedlnosti očekáváme, že se účastníci řízení mediátorovi/mediátorce ohlásí a požádají o termín. Mediátor/mediátorka požádá tu ze stran, která se ozvala jako první o součinnost s kontaktováním druhé strany. Termín je rezervován, až když je potvrzen oběma stranami.
 12. V mediaci probíhá komunikace zpravidla prostřednictvím e-mailu. Z důvodu udržení transparentnosti mediace je důležité, aby komunikace byla vedena vždy mezi oběma stranami a mediátorem.
 13. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z mediace je přípustné jen s výslovným souhlasem obou sporných stran.