Kodex ochrany osobních údajů

Beru velmi vážně důvěru svých klientů, kteří mi poskytnou svoje osobní údaje.

Vaše osobní údaje jsem se zavázána zpracovávat v souladu s nejnovější legislativní úpravou, na prvním místě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR).

Proto se na Vás obracím s tímto Kodexem ochrany osobních údajů (dále jen „Kodex“), abych Vás informovala v souladu s čl. 12 GDPR a seznámila Vás s Vašimi právy, a také tím, jaké osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, jakou formou a poskytla Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

I. Jaké osobní údaje zpracovávám?

Jakožto správce Vámi poskytnutých osobních údajů zpracovávám v rámci vztahů s našimi klienty tyto osobní údaje:

• jméno, příjmení
• adresa
• e-mail
• telefonní číslo
• datum narození
• jména a data narození Vašich dětí
• případně další osobní údaje, které tvoří součást mediačních dohod, které u nás uzavíráte

II. Na základě jakého důvodu a za jakým účelem tyto osobní údaje zpracovávám?

GDPR umožňuje v čl. 6 celkem 6 zákonných důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů, já z těchto povolených případů využívám následující 4.

1) Osobní údaje poskytnuté na základě Vaší poptávky

V prvé řadě zpracovávám ty osobní údaje, které jste mi dobrovolně poskytli. Nejčastěji vyjádřením souhlasu s poskytnutím služby. Tento souhlas poskytujete potvrzením dohodnutého termínu prvního mediačního nebo terapeutického jednání, případně poskytnutím svých kontaktních údajů.

2) Osobní údaje poskytnuté za účelem uzavření smlouvy o provedení mediace

Tyto osobní údaje získávám většinou formou poskytnutí údajů při uzavření smlouvy o provedení mediace, na základě které je mediace zahájena.

Na základě smlouvy o provedení mediace zpracovávám:

– jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu a jména a data narození dětí, pakliže se předmět mediace týká nezletilých dětí. Důvodem zpracování těchto údajů je plnění povinností plynoucích ze zákona o mediaci, který ukládá zapsaným mediátorů zahájit mediaci uzavřením písemné smlouvy obsahující výše uvedené údaje.

3) Osobní údaje, které se týkají předmětu mediačních dohod

To jsou osobní údaje, které mi dobrovolně sdělíte, protože tvoří součást závazků obsažených v mediačních dohodách. Jedná se např. o čísla Vašich bankovních účtů uváděná v dohodách o vypořádání společného jmění manželů, čísla úvěrových smluv apod. Tyto údaje jsou obsaženy v mediačních dohodách jen v případě, že je to potřebné a se souhlasem klientů.

III. S kým osobní údaje sdílím?

Mediátor vystupuje jako Správce osobních údajů. Sdílím osobní údaje svých klientů s dalšími poskytovali služeb nebo institucemi výhradně na základě souhlasu klientů a v případě, kdy je takové sdílení v zájmu klientů.

IV. Jaká práva Vám zaručuji?

Podle GDPR máte právo nás požádat o to, abych vám poskytla informace či provedla některé operace s osobními údaji. Konkrétně Vám tak zaručuji tato Vaše práva:

1) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchovávám, a na určité informace o tom, jak je využívám.

2) Právo na opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás mám, nepřesné, můžete mě požádat o jejich aktualizaci či změnu.

3) Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Za určitých okolností máte právo mě požádat, abych Vaše údaje vymazala, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud odvoláte souhlas.

4) Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abych přestala vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchovávám, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívala.

5) Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování z naší strany (čl. 19 GDPR)

6) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Pokud vaše osobní údaje zpracovávám elektronicky s vaším souhlasem, máte právo mě požádat, abych vám je poskytla ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abych údaje předala třetí osobě.

7) Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádím za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudu mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudu osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

V. Jaké zásady při zpracování osobních údajů dodržuji?

V souladu s článkem 5 GDPR dodržujeme základní povinnosti správce. Osobní údaje zpracováváme s důrazem na:

1) Soulad se zákonem

Ve vztahu k Vám zpracovávám Vaše údaje pouze na základě jednoho ze zákonných titulů (souhlas, smlouva apod.).

2) Korektnost a transparentnost

Všem klientům, s jejichž osobními údaji jakkoli nakládám, dávám možnost seznámit se se způsobem zpracování a tím, komu budou zpřístupněny.

3) Omezení účelu

Všechny osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a je zakázáno je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

4) Minimalizace údajů

Zpracování Vašich údajů je z mojí strany vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – navzdory mnoha smluvním podmínkám s dalšími partnery, které znamenají určitá omezení, se snažím nezpracovávat žádný osobní údaj, který není potřeba.

5) Přesnost a aktualizace

Přijímám veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny a v případě potřeby je průběžně aktualizuji.

6) Omezení uložení

Osobní údaje ukládám vždy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Uzavřené mediační dohody uchovávám do zletilosti dětí. Spisy ostatních klientů uchovávám po dobu jednoho roku od posledního mediačního jednání. Poté jsou spisy skartovány.

7) Důvěrnost a integritu

Snažím se vždy zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

VI. Další informace k Vaším osobním údajům

V případě dalších dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů mě prosím kontaktujte na e-mailu mediace@manofi.cz. Na tomto e-mailu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku IV. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn přímo vámi, mě můžeme kontaktovat a ověřit si přiměřeným způsobem Vaši totožnost. Žádost může podat i váš zmocněnec. Pokud si nebudu jista identitou žadatele, můžu vás požádat o další informace. Naše povinnost žádosti vyhovět bude v některých případech záviset na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracovávám.

Máte též právo v případě porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů podat stížnost přímo Úřadu na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz