Kodex mediace MANOFI

  1. První mediační jednání probíhá vždy za přítomnosti obou sporných stran a mediátora.
  2. Děti do mediace zapojuji jen, je-li to užitečné a po vzájemné dohodě s jejich rodiči, ale nikdy ne na prvním sezení.
  3. Účast právních zástupců na prvním jednání klientům vždy rozmlouvám, ale nemůžu jim to zakázat. Každopádně musí být jejich účast oznámena alespoň sedm dnů předem, aby si i druhá strana mohla zajistit právní doprovod, případně také jednání odmítnout.
  4. Pokud se právní zástupci účastní prvního jednání, nesedí u jednacího stolu, ale plní jen pozorovací roli. Klienti mohou požádat o krátké přestávky za účelem konzultace se svými právními zástupci zejména před přijetím zásadních rozhodnutí.
  5. Když jsou právní zástupci přizváni do mediace přímo mediátorkou, protože z předchozích jednání vyplynuly právní otázky nebo úkoly, jsou usazeni přímo k jednacímu stolu a zapojují se do mediace aktivně.
  6. Písemným výstupem z jednání je mediační zápis, který zakotvuje pouze body, které byly mezi klienty dohodnuty. Nejedná se o protokol prozrazující, co kdo na mediaci řekl, navrhoval nebo tvrdil. Tyto informace jsou důvěrné.
  7. Pokud klienti dosáhnou shody, vyhotovuji návrh dohody mimo mediační jednání a posílám jej na e-mailové adresy klientů do sedmi dnů. Klienti mají také sedmidenní lhůtu k připomínkování nebo doplňování návrhu. Mediační dohodu podepisují klienti vždy po zralé úvaze v okamžiku, kdy jsou s textem dohody spokojeni a stvrzuje ji svým podpisem i mediátorka.
  8. Pokud je mediace nařízená, pak v souladu se stanoviskem ministerstva spravedlnosti očekávám, že se účastníci řízení mediátorce ohlásí a požádají o termín. Mediátorka požádá tu ze stran, která se ozvala jako první o součinnost s kontaktováním druhé strany. Termín je rezervován, až když je potvrzen oběma stranami.
  9. V mediaci probíhá komunikace zpravidla prostřednictvím e-mailu. Z důvodu udržení transparentnosti mediace je důležité, aby komunikace byla vedena vždy mezi oběma stranami a mediátorem.
  10. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z mediace je přípustné jen s výslovným souhlasem všech účastníků.